Macro std::is_x86_feature_detected

1.27.0 · source ·
macro_rules! is_x86_feature_detected {
  ("aes") => { ... };
  ("pclmulqdq") => { ... };
  ("rdrand") => { ... };
  ("rdseed") => { ... };
  ("tsc") => { ... };
  ("mmx") => { ... };
  ("sse") => { ... };
  ("sse2") => { ... };
  ("sse3") => { ... };
  ("ssse3") => { ... };
  ("sse4.1") => { ... };
  ("sse4.2") => { ... };
  ("sse4a") => { ... };
  ("sha") => { ... };
  ("avx") => { ... };
  ("avx2") => { ... };
  ("avx512f") => { ... };
  ("avx512cd") => { ... };
  ("avx512er") => { ... };
  ("avx512pf") => { ... };
  ("avx512bw") => { ... };
  ("avx512dq") => { ... };
  ("avx512vl") => { ... };
  ("avx512ifma") => { ... };
  ("avx512vbmi") => { ... };
  ("avx512vpopcntdq") => { ... };
  ("avx512vbmi2") => { ... };
  ("gfni") => { ... };
  ("vaes") => { ... };
  ("vpclmulqdq") => { ... };
  ("avx512vnni") => { ... };
  ("avx512bitalg") => { ... };
  ("avx512bf16") => { ... };
  ("avx512vp2intersect") => { ... };
  ("f16c") => { ... };
  ("fma") => { ... };
  ("bmi1") => { ... };
  ("bmi2") => { ... };
  ("lzcnt") => { ... };
  ("tbm") => { ... };
  ("popcnt") => { ... };
  ("fxsr") => { ... };
  ("xsave") => { ... };
  ("xsaveopt") => { ... };
  ("xsaves") => { ... };
  ("xsavec") => { ... };
  ("cmpxchg16b") => { ... };
  ("adx") => { ... };
  ("rtm") => { ... };
  ("movbe") => { ... };
  ("ermsb") => { ... };
  ("abm") => { ... };
  ("avx512gfni") => { ... };
  ("avx512vaes") => { ... };
  ("avx512vpclmulqdq") => { ... };
  ($t:tt,) => { ... };
  ($t:tt) => { ... };
}
Available on x86 or x86-64 only.
Expand description

一个在运行时测试 x86/x86-64 平台上是否具有 CPU 特性的宏。

标准库中提供了此宏,它将在运行时检测是否检测到指定的 CPU 特性。

除非在整个 crate 中启用了指定特性,否则在编译时不会解析。 当前,运行时检测主要依赖于 cpuid 指令。

该宏仅使用一个参数,该参数是要测试的特性的字符串字面量。 支持的特性名称是 their 文档 中 Intel 定义的特性的小写版本。

支持的参数

该宏支持 #[target_feature] 支持的相同名称。 但是,与 #[target_feature] 不同,此宏不支持用逗号分隔的名称。 相反,现在必须通过单独的宏调用来测试多个特性。

支持的参数有:

 • "aes"
 • "pclmulqdq"
 • "rdrand"
 • "rdseed"
 • "tsc"
 • "mmx"
 • "sse"
 • "sse2"
 • "sse3"
 • "ssse3"
 • "sse4.1"
 • "sse4.2"
 • "sse4a"
 • "sha"
 • "avx"
 • "avx2"
 • "avx512f"
 • "avx512cd"
 • "avx512er"
 • "avx512pf"
 • "avx512bw"
 • "avx512dq"
 • "avx512vl"
 • "avx512ifma"
 • "avx512vbmi"
 • "avx512vpopcntdq"
 • "avx512vbmi2"
 • "gfni"
 • "vaes"
 • "vpclmulqdq"
 • "avx512vnni"
 • "avx512bitalg"
 • "avx512bf16"
 • "avx512vp2intersect"
 • "f16c"
 • "fma"
 • "bmi1"
 • "bmi2"
 • "abm"
 • "lzcnt"
 • "tbm"
 • "popcnt"
 • "fxsr"
 • "xsave"
 • "xsaveopt"
 • "xsaves"
 • "xsavec"
 • "cmpxchg16b"
 • "adx"
 • "rtm"
 • "movbe"
 • "ermsb"